Politica cookie-urilor

Termeni și condiții Asociația Medicover

Va informăm că ASOCIAȚIA MEDICOVER este operator de date cu caracter personal, fiind înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal în scopul reclama, marketing și publicitate sub nr. 38322.

Conform prevederilor Regulmantului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), avem obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate  datele dvs. personale.

În sensul prezentului Regulament :

 1. date cu caracter personal – înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2. Prelucrare de date cu caracter personal – înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

3. Stocarea de date cu caracter personal reprezinta pastrarea datelor cu caracter personal pe suport de hartie  sau pe calculator.

4. Destinatarul transmiterii de date cu caracter personal – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă.

5. Parte terta – înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

6. Consimţământ  al persoanei vizate  – înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

7. Date privind sănătatea – înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia;

8. Operator – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

În conformitate cu prevederile art. 12 – 19 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 , Asociația „Asociația Medicover”,  vă informează că:

1.Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal de către ASOCIAȚIA MEDICOVER  este :   art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv “prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”;

  • art.6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv “prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului” ;
  • interesul legitim al  ASOCIAȚIEI  MEDICOVER cu respectarea dispozitiilor art.5 din GDPR.

2. Scopul prelucrării :

Situațiile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal în domeniul relațiilor de muncă sunt următoarele:

(i) pentru realizarea obiectului de activitate al Asociației;

(ii) în legătură cu o obligație legală a ASOCIAȚIEI MEDICOVER rezultate din lege sau ordin al unei autorități publice

(3) Este operatorul datelor furnizate de catre dvs. in calitate de persoane vizate (Minori, Membrii Familiei Persoanei Vizate, Beneficiari ai Serviciilor de Protectie si Asistenta Sociala, Voluntari, Cadre Didactice);

(4) Prelucrarea si stocarea datelor dvs. cu caracter personal este facuta in conditii de siguranta si in scopuri legitime legate in principal de desfasurarea activitatilor de protectie si asistenta sociala si educare/instruire pentru un stil de viata sanatos in realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei, dar si in subsidiar, pentru reclama, maketing, publicitate si statistica.

(5) Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal, respectiv: nume si prenume, nume si prenume membrii de familie, sex, data si locul nasterii, cetatenie, caracteristici fizice/antropometrice, telefon/fax, adresa, e-mail, profesie, formare profesionala – diplome – studii, obisnuinte/preferinte/comportament, imagine si voce, inclusiv a datelor cu caracter special, respectiv: Codul Numeric Personal, seria si numarul actului de identitate/pasaportului, a datelor privind starea de sanatate, a datelor cu caracter personal care denota originea rasiala, precum si a datelor cu caracter personal care denota originea etnica este facuta in mod voluntar de catre dvs. dupa o corecta informare in legatura cu scopurile prelucrarilor de date, categoriile de date prelucrate si destinatarii carora le vor fi dezvaluite datele dvs. personale.

(6) La datele cu caracter personal furnizate de catre reprezentantii legali/parintii minorilor vor putea avea acces doar acestia , restul categoriilor de date nefiind dezvaluite.

(7) Tot personalul calificat desemnat sa aiba acces la datele furnizate de catre dvs. are obligatia pastrarii confidentialitatii datelor cu caracter personal oferite.

(8) Prin utilizarea serviciilor, a aplicatiilor sau a oricaror servicii puse la dispozitie de Asociatie prin intermediul website-ului www.medicover.ro/asociatia, dvs. in calitate de utilizator consimtiti in mod expres la prelucrarea datelor cu caracter personal, pe care le furnizati Asociatiei, in scopurile mentionate mai sus, pe durata desfasurarii activitatii.

(9) Adresele dvs. de e-mail, pot fi prelucrate in vederea transmiterii de newsletter, in cazul in care v-ati abonat la acesta, caz in care adresele de email devin active si vor fi utilizate in acest scop, pana cand va manifestati optiunea de a va dezabona prin trimiterea unui e-mail la adresa asociatia@medicover.ro prin care sa solicitati dezabonarea de la newsletter.

(10) Conform Regulmantului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), beneficiati de dreptul de informare, de acces, de interventie asupra datelor,  dreptul la rectificare, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor, in conditiile legii.

(11) In conformitate cu art.21 alin.2  din Regulamanet , aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele furnizate Asociatiei sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

(12) Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata in atentia Serviciului Administrativ din cadrul Asociatiei situat la adresa din București, Str. Modrogan nr. 20, parter, Sector 1, in atentia Responsabilului de Date Personale sau la adresa de email george.istrate@medicover.ro.

Program realizat cu sprijinul
Ministerului Educației Naționale și Ministerului Sănătății